ALLMÄNNA VILLKOR

Information gällande hantering av personuppgifter återfinns Bröderna T & L AB dataskyddspolicy, som finns tillgänglig på Bröderna T & L AB hemsida www.brodernatransport.se

DEL A. ALLMÄNNA VILLKOR

 1. Leverantör/kund

Leverantören av flyttjänster och därtill hörande tjänster (tilläggstjänster) är Bröderna T & L AB, Borås – Sverige (nedan: Bröderna T & L).

Dessa allmänna villkor (nedan: villkoren) gäller för samtliga avtal som Bröderna T & L AB ingår avseende flyttjänster och därtill hörande tjänster (tilläggstjänster), inbegripet bl. a bokning/beställning av sådana tjänster och avtalets ingående. Endast dessa villkor ska tillämpas. Kunders allmänna villkor accepteras inte.

Med konsument avses en kund som i egenskap av fysisk person handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Med näringsidkare avses en kund som i egenskap en fysisk eller juridisk person handlar för ändamål som harsamband med den egna näringsverksamheten.

 1. Bröderna T & L AB tjänster

Bröderna T & L AB organiserar och utför flyttjänster. Sådana tjänster inkluderar t.ex. transportfordonets ankomst och avfärd samt lastning och avlastning av flyttgodset. Bröderna T & L AB kan i detta sammanhang utföra andra därtill hörande tjänster(tilläggstjänster). Kunden kan beställa sådana tjänster mot ytterligare ersättning, t.ex. köp och hyra av flyttkartonger, köp av flyttstädning, eller ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd (för in- och utflyttning).

2.1. Grundläggande tjänster Följande moment ingår i avtalet med Bröderna T & L AB avseende flyttransport:

  • Planering och organisering av flytten
  • Ankomst och avfärd av transportfordonet
  • Tillhandahållande av tillräcklig flyttpersonal vid både på- och avlastningsplatserna
  • På- och avlastning av flyttgods i transportfordonet av flyttpersonalen
  • Transport av flyttgodset till avlastningsplatsen
  • Avlastning av flyttgodset av flyttpersonalen vid avlastningsplatsen
  • Flyttgodset ställs av på anvisad plats
  • Bränsle för transportfordon
  • Material för korrekt lastning (t.ex. filtar)

2.2. Tilläggstjänster Kunden kan boka ytterligare tjänster, om sådana erbjuds av Bröderna T & L AB, mot ytterligare ersättning. Nedan följer ettpar exempel på sådana tilläggstjänster:

  • Nedmontering samt montering av möbler och kök
  • Nedpackning och uppackning av flyttgods
  • Ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd (för in- och utflyttning)
  • Tillhandahållande av möbelkran
  • Tillhandahållande av packningsmaterial
  • Lagring av flyttgods

Flyttstädning

Om kunden efter avtalets ingående utvidgar tjänstens omfattning eller om det inom ramen för de kontrakterade tjänsterna uppstår oförutsedda arbetsinsatser för Bröderna T & L AB, ska kunden erlägga ytterligare ersättning enligt pris- och tjänstelistan.

2.3. Bröderna T & L AB personal är inte auktoriserad att utföra el- och gasarbeten eller liknande installationer.

2.4. Bröderna T & L AB utför inte transport av farligt gods.

Farligt gods utgörs av ämnen, beredningar (blandningar, föreningar eller lösningar) och föremål vilka innehåller ämnen som av sin natur, på grund av fysikaliska eller kemiska egenskaper eller tillstånd vid transport kan innebära en fara för allmän säkerhet och ordning, särskilt för allmänheten, allmän egendom eller människor och djurs liv och hälsa. Gods kan även klassificeras som farligt gods genom lag. Ett par exempel är kemikalier, flytande gas, fyrverkerier, bensin, eldningsolja, vissa särskilda gödselmedel och andra lättantändliga produkter och flytande medel, vissa avfall, radioaktivt material av alla typer (t.ex. för medicinsk eller teknisk användning) samt ämnen som i mindre volymer inte innebär någon fara men som i större volymer kan vara farligt (t.ex. sprejburkar).

2.5. Bröderna T & L AB utför inte transport av flyttgods som kräver särskilt godkännande eller tillstånd, såvitt Bröderna T & L AB inte i förväg skriftligen har lämnat sitt godkännande.

2.6. Bröderna T & L AB kan kontraktera ytterligare fraktförare, speditör eller underleverantör för utförande av flyttuppdraget. Bröderna T & L AB har även rätt att kontraktera ytterligare företag för tillhandahållande av eventuella tilläggstjänster som kunden beställer.

2.7. Transport av flyttgods får även utföras i samband med transport av annat gods.

2.8. Bröderna T & L AB utför sina förpliktelser med största möjliga omsorg och bevarar kundens intressen mot betalning av avtalad ersättning.

Efter att kunden fått ett erbjudande bestämmer denne själv om och i så fall vilken leverantörs erbjudande som denne vill acceptera. Avtal ingås direkt mellan kunden och leverantören. Bröderna T & L AB är inte avtalspart och agerar inte heller representant för kunden eller leverantören. Inte heller kommer Bröderna T & L AB att agera för kunden eller leverantören i samband med uppfyllande av deras avtalsförpliktelser.

 1. Ingående av avtal

De tjänster som Bröderna T & L AB ska utföra konkretiseras före avtalets ingående. Kunden kan begära information från Bröderna T & L AB om flyttjänster via Bröderna T & L AB webbsida, per e-post eller telefon. Online sker detta genom att kunden fyller ide uppgifter som efterfrågas i beställningsformuläret på Bröderna T & L AB webbsida.

Uppgifterna måste vara korrekta. Dessa ligger till grund för Bröderna T & L AB beräkning av kostnader och planering för hur flytten senare ska genomföras. Kunden ansvarar för felaktig, oklar eller bristfällig information. Felaktig, oklar eller bristfällig information kan medföra merkostnader eller leda till att flytten inte kan genomföras på den planerade dagen.

Utifrån kundens information tar Bröderna T & L AB fram ett konkret kostnadsförslag direkt via hemsida. Här kommer kundens information att diskuteras en gång till, såsom på- och avlastningsadress, lista med flyttgods och pris. Bröderna T & L AB baserar sin offert på kundens information och skickar denna till kunden via e-post. Om kunden är nöjd med offerten kan kunden, genom ett färdigt formulär på Bröderna T & L AB webbsida, se sin sammanställda information, vilket ger kunden möjlighet att kontrollera om informationen stämmer och vid behov manuellt korrigera den. Alternativt kan kunden accepterar offerten, ge ytterligare detaljer om det avsedda uppdraget samt komplettera med eventuell information som saknas.

Om begärd information har inkommit och uppgift om de begärda tjänsterna, flyttdatum, tidsperiod för tjänsten är specificerade samt att betalning har fastställts, föreligger ett anbud från Bröderna T & L AB om att utföra flytten för det överenskomna priset. Kunden kan sedan boka flytten enligt dessa villkoren direkt på Bröderna T & L AB webbsida eller via telefon.

Om kunden bokar flyttavtalet genom bekräftelse av anbudet (via bekräftelse-knappen på webbsidan), kommer kunden, beroende på vald betalningsmetod, att betala direkt i samband med bokningsförfarandet eller på annat sätt som anges i avsnitt 7.

Bröderna T & L AB bekräftar uppdraget till kunden (uppdragsbekräftelse). Denna uppdragsbekräftelse innehåller avtalsvillkoren för det ingångna avtalet.

 1. Dataskydd

Bröderna T & L AB använder de uppgifter (data) som kunden har delat med sig av för att uppfylla och utföra uppdraget. En överföring av data sker till parter som anlitats för utförande av uppdraget. När uppdraget slutförts och full betalning erlagts, spärras uppgifterna från vidare användning och raderas i enlighet med tillämpliga lagar och andra föreskrifter.

I övrigt hänvisas till Bröderna T & L AB dataskyddspolicy.

 1. Kundens skyldigheter

5.1. Kunden är förpliktad att lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter, särskilt såvitt gäller de erforderliga uppgifterna om på- och avlastningsställena (t.ex. lokala förhållanden, meterangivelse för gångavstånd från/till lastbilen/ fordonet, kvadratmeterangivelser, antalet rum, personer i hushållet, hiss/antalet våningar, källarutrymmen, innehåll i listan över flyttgods, osv.).

5.2. Kunden är förpliktad att skicka en fullständig lista över flyttgod still Bröderna T & L AB. Som en del av bokningsprocessen är kunden förpliktigad att tillhandahålla en fullständig lista på flyttgods, inom ramen för bokningen på webbsidan. Om en lista på flyttgods inte efterfrågas eller skickats in före eller inom ramen för bokningen, ska kunden på Bröderna T & L AB begäran skicka denna lista i det standardiserade formuläret senast det datum som Bröderna T & L AB anger.

5.3. Kunden är vidare förpliktad att i tid vidta samtliga nödvändiga förberedande åtgärder för att flytten ska kunna utföras på ett korrekt sätt, särskilt packning av flyttgodset. Detta gäller inte om kunden vid bokningen har beställt tilläggstjänster från Bröderna T & L AB för att utföra dessa åtgärder.

5.4. Om det behövs är kunden ansvarig för att där det finns parkeringsförbud inhämta tillstånd för på- och avlastningplatserna för den aktuella tiden. Om kunden har beställt detta som en tilläggstjänst från Bröderna T & L AB, ska Bröderna T & L AB inhämta erforderliga tillstånd. Inhämtande av tillståndet sker under förbehåll att tillstånd beviljas.

5.5. Kunden är vidare förpliktad att tillhandahålla Bröderna T & L AB samtliga för flyttgodset erforderliga dokument/medföljande dokumentation, tillstånd, licenser, tulldokument – såvida detta krävs enligt lag eller andra föreskrifter.

5.6. Kunden ska på ett fackmannamässigt sätt säkra, eller låta säkra, rörliga eller elektriska delar, särskilt på känsliga enheter, för transport. Bröderna T & L AB är inte förpliktad att kontrollera de av kunden vidtagna säkerhetsåtgärderna.

5.7. Vid hämtning och avlastning av flyttgodset ska kunden vid pålastningsplatsen kontrollera att inget gods har tagits med av misstag eller lämnats kvar.

Kunden ska finnas närvarande vid både på- och avlastningsstället för att kunna underteckna samtliga nödvändiga arbetspapper. Om kunden själv inte kan närvara, kan kunden skicka en tredje man med fullmakt att lämna ut och ta emot flyttgodset, att kontrollera eventuella skador på flyttgodset, och att acceptera utförd tjänst av Bröderna T & L AB. Kunden ska meddela fullmaktshavaren om alla uppdragsdetaljer, avtalet och övriga överenskommelser.

Vid försening som uppstår på grund av att kunden inte är närvarande eller inte företräds av annan genomfullmakt, är Bröderna T & L AB, på grund av uppkomna kostnader, berättigad att kräva en schablonersättning på SEK 550,-(inkl. moms) per påbörjad halvtimme och per närvarande flyttperson. Vid en försening som överstiger tre timmar har Bröderna T & L AB rätt att kräva kunden på den avtalade ersättningen för uppdraget i form av den schablonmässiga skadeersättningen utan att utföra flyttjänsten. Kunden har rätt att i båda fallen motbevisa att den skada som Bröderna T & L AB gjort gällande inte har uppkommit eller att beloppet är betydligt lägre än schablonen.

Om det inte går att få tillgång till på- eller avlastningsplatsen, är kunden förpliktad att godkänna kostnad för parkeringsbot. Om kunden uppger att man utan vidare kan köra till lastnings-/avlastningsställets adress meden 20 m lång lastbil på körbanan men detta inte skulle vara fallet på grund av parkerade personbilar eller andra hinder, har Bröderna T & L AB på grund av merkostnader till följd av extra insatser rätt att fakturera SEK 440,- (inkl. moms)per timme och arbetare under den tid som på- och avlastning pågår. Detsamma gäller hiss som beställaren har uppgett ska vara tillgänglig vid uppdragets utförande, men som inte är tillgänglig eller inte har fungerat. Som ej tillgänglig avses även hiss i vilken mindre än 50 % av flyttgodset får plats.

 1. Övriga bestämmelser

6.1. Eftersom avtalet endast ingås med Bröderna T & L AB ska kundens instruktioner och meddelanden om uppdragets genomförande alltid meddelas till Bröderna T & L AB och helst skriftligen.

6.2. Det är viktigt att notera att flyttbolagets medarbetare, dvs. de personer som genomför flytten på plats, inte har någon fullmakt och därför inte har rätt att rättsligt representera Bröderna T & L AB. Om kunden önskar beställa vissa tilläggstjänster på plats i samband med flytten och dessa tilläggstjänster också kan utföras eller det kan förutses att det krävs extra arbete, ska dessa tjänster och extra arbeten dokumenteras och bekräftas på plats.

6.3. Kundens betalning till medarbetare på plats sker med befriande verkan gentemot Bröderna T & L AB endast om betalningen görs via ett av Bröderna T & L AB godkänt elektroniskt betalningsmedel enligt punkt 7.1. Utförd betalning av kunden, som inte gjorts via ett av Bröderna T & L AB godkänt elektroniskt betalningsmedel, anses inte ha skett med befriande verkan gentemot Bröderna T & L AB.

6.4. Dricks kommer inte att avräknas från belopp som Bröderna T & L AB fakturerar för uppdraget.

 1. Ersättnings- och betalningsvillkor

7.1. Hos Bröderna T & L AB kan betalning ske genom följande betalsätt: förhandsbetalning/Swish, kreditkort och vid var tidpunkt tillhandahållna betallösningar (såsom Paypal/Klarna). I enskilda fall förbehåller sig Bröderna T & L AB rätten att inte använda sig av det betalsätt som kunden har valt samt hänvisa till ett annat betalsätt. Kund som valt en betallösning (såsom Paypal/Klarna), kan inte vid en senare tidpunkt välja en annan av Bröderna T & L AB tillhandahållen betallösning. Vid betalning via betaltjänsteleverantör, gäller för betalningen tjänsteleverantörens villkor.

7.2. Kunden ska, i samband med kundens bokning av flyttavtal (se avsnitt 3), erlägga fullbetalning. (med tillägg för eventuella tillkommande kostnader för tjänster enligt artiklarna 2.1 och 2.2) ska kunden erlägga enligt följande: vid Swish eller kontant eller Klarna senast 14 dagar före flyttdatumet. Om kunden bokar flyttavtal 18 dagar, eller senare, före flyttdatumet, ordervärdet(med tillägg för eventuella tillkommande kostnader för beställda tjänster enligt artiklarna 2.1 och 2.2) ska erläggas efter utförd flytt.

Särdrag vid köp på faktura (“Betala senare”) via betalningssystemleverantören Klarna:

Vid köp på faktura är förfallodatum för fakturabeloppet den kalenderdag som framgår i fakturan. Ett förskott krävs inte.

För att säkerställa utökning av tjänster i efterhand av kunden, har en förfrågan gjorts till Klarna på ett belopp på SEK 5000,- högre än det som framgår i erbjudandet. Detta är endast en förfrågan om information. Endast det överenskomna beloppet ska betalas.

7.3. Så snart uppdragsgivaren har ett anspråk gentemot en tjänstegren eller arbetsgivare för kostnader i och med flytten (ordervärdet), ska denna plats anges och överenskommen och fortfarande utestående ersättning för flyttkostnader genast betalas till Bröderna T & L AB.

De priser som angetts av Bröderna T & L AB till kunden innefattar moms, om detta är aktuellt.

7.4. Om det efter avtalets ingående uppstår merkostnader för Bröderna T & L AB inom ramen för tjänstens utförande, t.ex. på grund av felaktiga eller ofullständiga uppgifter från kunden, ändrad leveranssträcka eller otillräckligt uppfyllande av de i punkt 5 angivna skyldigheterna, förbehåller sig Bröderna T & L AB rätten att fakturera kunden för dessa merkostnader i enlighet Pris- och tjänsteförteckningen. Detta ska även gälla om kunden efter att avtalet har uppfyllts, önskar utvidga tjänstens omfattning, t.ex. genom bokning av ytterligare tjänster.

7.5. Om kunden avbryter flyttavtalet enligt punkt 8 i dessa allmänna villkor är kunden införstådd med att Bröderna T & L AB kan kräva betalning enligt avtalet via det valda betalsättet.

7.6. En rätt till avräkning för kunden uppstår endast om kravet har fastställts rättsligt eller om det inte har bestridit seller godkänts av oss. Kunden har dessutom endast retentionsrätt om och i den mån dennes motfordran uppgår till det avtalade förhållandet.

7.7. Om inte annat har avtalats (t.ex. avtalad delbetalning, köp på faktura, avbetalning), ska betalningskrav från Bröderna T & L AB betalas inom 10 dagar efter att fakturan har mottagits. Om kunden är försenad med någon av sina avtalsförpliktelser så kan samtliga av dennes fordringar genast åberopas.

7.8. Om kunden i fall av försenad autogirering på grund av otillräckliga medel, att kontot har raderats eller oberättigade invändningar inte har inkommit med betalning, ska kunden stå för de kostnader som uppstår på grund av förseningen.

7.9. Förseningsavgifter måste betalas av kunden. För väl grundade betalningspåminnelser begär Bröderna T & L AB SEK 26,- inkl. moms, vid upphävd girering är kunden ersättningsskyldig för de uppsägningsavgifter som banken har beräknat.

 1. Ångerrätt, avbeställningsrätt och uppsägningsrätt

8.1. Det finns ingen ångerrätt vid köp av flyttjänst, eftersom den lagstadgade ångerrätten (för konsumenter)inte gäller för avtal som avser varutransport, när transportören ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, enligt 2 kap. 11 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanföraffärslokaler.

För ångerrätt vid köp av flyttkartonger och beställning av flyttstädning hänvisar, Kunden kommer före dennes beställning vid köp av flyttkartonger och beställning av flyttstädning att informeras om sin ångerrätt. Kunden ska under beställningsförfarandet bl. a bekräfta att denne har tagit del av sådan information.

8.2. Kundens uppsägningsrätt

Kunden kan när som helst säga upp flyttavtalet. Om kunden säger upp avtalet kan Bröderna T & L AB, om uppsägningen grundas på en anledning som Bröderna T & L AB inte ansvarar för, kräva den överenskomna ersättningen för uppdraget med avdrag för det som Bröderna T & L AB kunde spara in på grund av att uppdraget inte utfördes. Denna regel gäller såvitt inte annat framgår av punkt 8.3.

8.3. Bröderna T & L AB ger kunder följande avbeställningsrätt:

Om en kund avbeställer ett uppdrag minst 3 dagar före flyttdagen, har Bröderna T & L AB rätt till ersättning motsvarande 20 % av den överenskomna ersättningen för uppdraget.

Om en kund avbeställer ett uppdrag senare än 3 dagar före flyttdagen, har Bröderna T & L AB rätt till ersättning motsvarande 100 % av den överenskomna ersättningen för uppdraget.

Kundens avbeställningsrätt bortfaller, om den ursprungligt överenskomna flyttdagen redan har senarelagts en gång av kunden och denna senareläggning då accepterades av Bröderna T & L AB.

Avbeställning kan endast göras via det avsedda formuläret för avbeställning på Bröderna T & L AB webbsida.

8.4. Bröderna T & L AB uppsägningsrätt

Bröderna T & L AB har rätt att säga upp avtalet med kunden, om Bröderna T & L AB inte har kapacitet eller möjlighet att utföra deavtalade tjänsterna eller inte har möjlighet att hålla den avtalade tiden, och Bröderna T & L AB inte kunnat förutse och/eller förhindra detta och detta ligger utanför Bröderna T & L AB kontroll.

En sådan uppsägningsrätt föreligger även för Bröderna T & L AB om det vid avtalets ingående förelåg oidentifierade omständigheter, som med hänsyn till Bröderna T & L AB intressen rättfärdigar en uppsägningsrätt för Bröderna T & L AB, t.ex. vid force majeure, strejk eller naturkatastrof.

Ställer Bröderna T & L AB in en flytt en dag före den överenskomna flyttdagen eller på själva flyttdagen, har kunden rätt tillersättning upp till 50 % av den totala ersättning som avtalats för uppdraget, under förutsättning att faktisk skada har uppkommit. Denna ersättning syftar till att täcka den mellanskillnad som uppstår för kunden vid betalning av(ersättnings) flyttjänst, dock begränsat till maximalt 50 % av den avtalade ersättningen för uppdraget. Bröderna T & L AB meddelande om att flyttjänsten ställs in ska ske skriftligen, varvid e-post är tillräckligt.

 1. ÄNDRING AV FLYTTDATUM EFTER AVTALETS INGÅENDE / FLEXIBELT FLYTTDATUM

9.1. Ändring av flyttdatum

En ändring av flyttdatumet efter avtalets ingående är möjlig, såvitt det avtalade flyttdatumet vid tidpunkten för ändringen infaller senare än 3 dagar framåt i tiden och det nya flyttdatumet inte infaller tidigare än 3 dagar från och med tidpunkten för ändringen.

Den administrativa avgiften för ändring av flyttdatum uppgår till SEK 490,- inkl. moms.

Om det avtalade flyttdatumet infaller inom 3 dagar från tidpunkten för ändringen av flyttdatumet, kan flyttdatumet inte ändras.

9.2. Flexibelt flyttdatum

Kunden kan vid bokning av flyttjänst välja att boka flexible flytt dag (flexibelt flyttdatum) och får då ett reducerat pris. Kunden väljer ett datum och kan välja att flytten ska utföras inom en tidsperiod på +3, +6,+13, +20 eller +27 dagar från detta valda datum. En senare ändring av flyttdatum är inte möjlig. Bröderna T & L AB meddelar kunden minst 3 dagar före det slutgiltiga flyttdatumet om när flytten ska äga rum

Kunden kan inte ändra det slutgiltiga flyttdatumet, eftersom det reducerade priset beror på möjligheten till en effektivare planering av resurser och färdsträckor, vilka stämts av mot behovet av resurser och färdsträckor för andra kunder/uppdrag. Vid uppsägning ska punkt 9 i dessa allmänna villkor tillämpas.

Om kunden valt flexible Bröderna T & L AB dag är en senare ändring av datumet enligt 10.1 inte möjlig.

 1. Tillämplig lag och tvistlösning

10.1. Svensk rätt ska tillämpas på avtal mellan Bröderna T & L AB och dess kunder.

10.2. Vid tvist mellan Bröderna T & L AB och kund som är konsument, ska parterna i första hand försöka lösa denna genomfrivillig överenskommelse. Konsumenten kan vända sig till Konsumentverket för råd. Om inte parterna kanenas, kan tvisten på konsumentens begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av allmän domstol (varvid Göteborg tingsrätt ska utgöra första instans). En konsument kan också vända sig till Europeiska Kommissionens ODR-plattform www.ec.europa.eu./consumers/odr för att lämna in ett klagomål mot Bröderna T & L AB och få hjälp av ett oberoende tvistlösningsorgan. Bröderna T & L AB upplyser om att Bröderna T & L AB inte kommer, och inte heller är förpliktigat, att medverka till ett sådant tvistelösningsförfarande.

Vid tvist mellan Bröderna T & L AB och kund som är näringsidkare, ska Göteborgs tingsrätt utgöra första instans.

DEL B. ALLMÄNNA ANSVARSBESTÄMMELSER

Bröderna T & L AB ansvarar enligt flyttavtalet inklusive dessa allmänna villkor. Dessa ansvarsprinciper gäller även vidgränsöverskridande transporter som börjar eller avslutas i Sverige, även om olika transportmedel används.

i. ANSVARSPRINCIPER

Bröderna T & L AB ansvarar för skador som orsakats genom förlust eller skada på godset som orsakats godset undertransporten fram till överlämnandet eller genom att leveranstiden överskridits, så länge godset var i Bröderna T & L AB besittning.

Bröderna T & L AB är skyldigt att ersätta kunden för skada som denne tillfogats till följd av dröjsmål, fel eller skada på eller förlust av flyttgods, om Bröderna T & L AB inte visar att händelsen beror på hinder eller omständigheter utanför Bröderna T & L AB kontroll som Bröderna T & L AB skäligen inte kunde ha förväntat och vars följder Bröderna T & L AB heller inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit vid avtalets ingående.

Bröderna T & L AB ansvarar inte för indirekt skada, följdskada eller ren förmögenhetsskada.

ii. ANSVARSBEGRÄNSNING

Konsument
Bröderna T & L AB ersättningsskyldighet gentemot kund som är konsument omfattar inte skada eller förlust i näringsverksamhet och är i sin helhet begränsad till ett belopp per hushåll motsvarande 20 gånger det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde vid tidpunkten för ersättningsansvarets uppkomst. Ersättning utgår inte för affektionsvärde.

Näringsidkare
Bröderna T & L AB ersättningsskyldighet gentemot kund som är näringsidkare är begränsad till: 1. 30 prisbasbelopp sammanlagt per uppdrag, 2. ett belopp uppgående till ett halvt prisbasbelopp för varje enhet, vars vikt är högst 25 kg, 3. två procent av prisbasbeloppet för enhet, vars vikt överstiger 25 kg.

Med enhet förstås även sammanhörande föremål såsom, dator med tillhörande bildskärm och tangentbord ellerdylikt samt möbelgrupp, set, serie, etc.

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde vid tidpunkten för ersättningsansvarets uppkomst.

iii. ANSVARSFRIHETSGRUNDER

Bröderna T & L AB ansvarar inte för skada, förlust eller minskning som orsakas av

fel eller försummelse eller handlande från kundens sida, såsom dennes felaktiga handhavande, packning, uppackning, lastning, stuvning eller lossning av flyttgods, ofullständiga eller felaktiga märken eller nummer på kollina eller kundens felaktiga avisningar eller försummelse att lämna upplysningar i enlighet med punkt 3 i dessa villkor;

flyttgodsets beskaffenhet som gör det särskilt utsatt för fara att minskas eller skadas, trots Bröderna T & L AB fackmässiga och normala hantering såsom ömtålig elektronisk utrustning, datorer och annan IT-utrustning,TV-apparater, lampor, instrument, klockor, gips- eller förgyllda föremål, levande växter, temperaturkänsligt flyttgods, inbegripet obetydliga skador på polerade ytor;

radioaktiv strålning, händelser på grund av krig eller krigsliknande förhållanden, samhälleliga oroligheter, strejk, lock-out, blockad, myndigheters ingripande, naturhinder, eller annan force majeure;

föremålets bristfälliga beskaffenhet.

Ersättning utgår inte för skada på eller minskning eller förlust av innehållet i lådor, korgar och skåp, såvida inte Bröderna T & L AB ombesörjt packningen.

iv. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETENS OMFATTNING

Ersättning för skada på eller minskning eller förlust av flyttgods ska beräknas efter dess nyvärde vid tidpunkten för skadan, minskningen eller förlusten. Ersättning av affektionsvärde eller för värdeminskning som kan kvarstå efter fackmässig reparation utgår inte.

Ersättningsskyldigheten omfattar egendomens nyvärde vid tiden för skadan eller förlusten, ersättning för reparationskostnad eller annan kostnad till följds av skadan, minskningen eller förlusten. Ersättning för reparationskostnad eller annan kostnad ska dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått vid förlust av ifrågavarande föremål.

Om Bröderna T & L AB ersätter skadat föremål med likvärdig sak eller lämnar full ersättning för skada ska äganderätten till det skadade flyttgodset övergå till Bröderna T & L AB, om Bröderna T & L AB så begär.

Vid skada på flyttgodset äger Bröderna T & L AB rätt att avhjälpa skadan genom reparation, även om beställaren inte kräver det.

v. FÖRSÄKRING

Det är möjligt att avtala med Bröderna T & L AB om ett längre gående ansvar än det lagstadgade ansvaret eller att teckna en transportvaruförsäkring.

Särskilda krav på försäkring gäller vid lagring av flyttgods.

vi. GILTIGHET AV ANSVARSFRIHET OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Ansvarsfrihet och ansvarsbegränsningar är även giltiga för anspråk om utomobligatoriskt skadestånd på grund av förluster eller skador på gods eller överskridande av leveranstid, så länge som Bröderna T & L AB inte handlat med uppsåt och med kännedom om att skadan skulle inträffa.

De ovan nämnda ansvarsfriheterna och ansvarsbegränsningarna gäller även för underleverantörer.

vii. UNDERLEVERANTÖRER

Om Bröderna T & L AB kontrakterar annan leverantör för flytten så gäller samma ansvarsbestämmelser för denne som för Bröderna T & L AB, så länge godset befinner sig i dennes besittning. Underleverantören kan göra gällande samtliga avtalade invändningar.

För skador på annat än gods, t.ex. byggnader, trapphus etc., som underleverantören har orsakat, ansvarar underleverantören för om ansvar kan styrkas. I sådana fall överlämnar Bröderna T & L AB sitt skadeståndsanspråk på underleverantören till kunden.

viii. REKLAMATION

Den som vill begära ersättning av Bröderna T & L AB för att flyttgods minskats, skadats eller förlorats, ska inom sju dagar ge Bröderna T & L AB meddelande härom (reklamation). Reklamation och underrättelse om ersättningsanspråk ska ske skriftligen.

Konsument
Om kunden vill framställa anspråk mot Bröderna T & L AB fel, skada, förlust eller dröjsmål ska kunden underrätta Bröderna T & L AB om detta inom skälig tid efter det att kunden märkt eller bort märka felet, skadan, förlusten eller dröjsmålet. Reklamation får dock inte ske senare än en månad efter det att uppdraget avslutades.

Näringsidkare
Sker reklamation senare än sju dagar från det att godset utlämnades av Bröderna T & L AB åligger det den som framställer ersättningsanspråk mot Bröderna T & L AB att visa att minskningen, skadan eller förlusten inträffat innan flyttgodset utlämnats av Bröderna T & L AB. Minskning eller skada som är synlig vid flyttgodsets mottagande ska dock, vid äventyr av talans förlust, reklameras omedelbart när Bröderna T & L AB utlämnat flyttgodset.

Reklamation som avser annat än skada på eller minskning eller förlust av flyttgodset ska göras inom 14 dagar efterd en dag då kunden fått eller borde ha fått kännedom om de omständigheter som grundar ersättningsskyldighet för Bröderna T & L AB. Om sådan reklamation inte skett har kunden förlorat sin talerätt.

ix. PRESKRIPTION FÖR NÄRINGSIDKARE

Talan mot Bröderna T & L AB ska väckas inom ett år.

Tiden ska räknas vid minskning, skada eller dröjsmål från dagen då flyttgodset utlämnades till kunden eller annan anvisad mottagare;
vid förlust från trettionde dagen efter utgången av avtalad tid för utlämnandet eller annars från sextionde dagen efter det att Bröderna T & L AB mottog flyttgodset.

Om talan ej väckts inom nu angiven tid är kundens talerätt förlorad (preskription).